Списание Замяна и връщане

Кошницата Ви е празна

И това е много жалко. Добавете някой от любимите си продукти или разгледайте нашите нови предложения.

Общи условия на програмата за лоялни клиенти Astratex клуб


Дата:20.7.2020

I. Общи условия

 1. Тези общи условия на програмата за лоялни клиенти Astratex клуб (нататък „ОУ“) уреждат правата и задържанията, свързани с членството в програмата за лоялни клиенти Astratex клуб.
 2. Смисълът и целта на програмата за лоялни клиенти Astratex клуб е предоставянето на облаги, освен стандартните, за всички постоянни клиенти на онлайн магазин Astratex.bg, които се състоят най-вече във възможността за получаване на награди или парични бонуси, както и други облаги.
 3. Програмата за лоялни клиенти Astratex клуб се предлага само на конкретни физически лица и само за лично ползване. Тя не е достъпна за юридически лица, фирми, клубове, асоциации и сдружения.
 4. Тези ОУ влизат в сила от 01.01.2024.


II. Дефиниция на понятията

Електронен магазин – електронен магазин на адрес www.astratex.bg
Програма – програма за лоялни клиенти Astratex клуб.
Продавач – търговско дружество ASTRATEX A.S., вписано в търговския регистър, воден от Регистрационния съд в Прага, под номер B 27623, със седалище: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7, идентификационен номер: 25944355, представляван от инж. Мирослав Тесарж, изпълнителен директор. Продавачът е и изпълнител в онлайн магазина.
Заинтересувано лице – всеки един клиент на Продавача – физическо лице на възраст над осемнадесет (18) години, или което и да е юридическо лице, което се интересува от членство в Програмата.
Договор за покупко-продажба – договор, сключен между продавача и купувача, посредством електронния магазин, чийто предмет е закупуването на стока.
Стока – продукти, които продавачът предлага за продажба в електронния магазин
Граждански кодекс – закон №. 89/2012 от Сборника закони, граждански кодекс.


III. Създаване на членство в програмата

 1. Членството в програмата е безплатно и се създава с регистрация в програмата през електронния магазин, по описания по-долу начин.
 2. Регистрацията се осъществява след като Заинтересуваното лице надлежно попълни електронния формуляр за регистрация (без попълване на полетата, означени като „задължителни“, регистрацията не е възможна). Със завършването на регистрацията Заинтересуваното лице потвърждава, че цялата информация, предоставена от него във формуляра, е вярна. Продавачът си запазва правото да откаже регистрация в програмата на Заинтересуваното лице или да прекрати членството му в програмата, ако се окаже, че данните, попълнени в полетата, означени като „задължителни“, са неверни или неправилни.
 3. След попълването на регистрационния формуляр, потвърждаването на верността на данните, въведени от Заинтересуваното лице, след успешната им проверка от страна на продавача, Заинтересуваното лице ще получи потвърждаващ имейл с линк за активиране на посочения от него имейл адрес. С въвеждането на линка за активиране, в който и да е уеб браузър, Заинтересуваното лице ще довърши процеса на регистрация и Продавачът ще му предостави достъп до неговия личен членски профил (нататък само „Личен профил“).
 4. В случай че Заинтересуваното лице не довърши регистрацията най-късно до тридесет (30) календарни дни от получаването на имейла с линк за активиране, процесът на регистрация на Заинтересуваното лице ще бъде преустановен, при което данните, приведени от Заинтересуваното лице, повече няма да бъдат съхранявани или обработвани от Продавача – в съответствие със законовите разпоредби Продавачът гарантира тяхното отстраняване от системата си.
 5. Заинтересуваното лице – член на програмата, се задължава да информира Продавача за всяка промяна в данните, които е попълнило при регистрацията, и незабавно да отрази тази промяна в данните за регистрация в Личния си профил.
 6. Достъпът до личния профил се осъществява през уеб сайта на онлайн магазина и е обезпечен от уникално потребителско име и парола, посочени от Заинтересуваното лице. Заинтересуваното лице – член на програмата, се задължава да пази конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до неговия Личен профил, да го пази от злоупотреби и да не допуска използването му от трети страни.
 7. Заинтересуваното лице – член на програмата, е информирано, че Личният профил може да не е достъпен непрекъснато, особено по отношение на задължителната хардуерна и софтуерна поддръжка, евентуално и по отношение на необходима софтуерна и хардуерна поддръжка на трети страни.


IV. Спецификации на програмата, облаги

 1. Заинтересувано лице, което е регистрирано в програмата, получава точки във връзка с реализираните от него покупки според Договора за покупко-продажба (изчисляват се на основата на продажната цена на закупената и платена Стока, след като бъдат отчислени евентуалните използвани намаления и закупените подаръчни ваучери, и транспортните разходи), винаги съгласно условията, посочени за конкретната Стока, която то закупува от Продавача, както и във връзка с нивото на членство на Заинтересуваното лице – член на програмата, по време на сключването на Договора за покупко-продажба (нататък само „Точки“). След сключването на Договора за покупко-продажба и изпращането на Стоката Продавачът информира Заинтересуваното лице – член на Програмата, за разпределянето на Точките, които Заинтересуваното лице – член на програмата, има право да използва за придобиването на облаги и ползи в Програмата само след тяхното активиране, към тяхното изпълнение Продавачът пристъпва в деня, следващ последния ден от срока, в който Заинтересуваното лице може да се откаже от сключения Договор за покупко-продажба във връзка с това, че същият е бил сключен дистанционно. Валидността на начислените Точки, ако те не бъдат използвани по начина, посочен в ОУ, е ограничена за определен период от тяхното придобиване, който е посочен по-долу (след изтичане на тяхната валидност, те вече няма да бъдат взимани под внимание). Ако Заинтересуваното лице – член на Програмата, се възползва от своето право да се откаже от Договора за покупко-продажба, сключен дистанционно, Точките, отредени за закупената върната Стока няма да бъдат активирани и тяхното предоставяне ще бъде прекратено от Продавача. Клиентите ще получат точки за всеки продукт, който купят и запазят след влизане в системата. Точките се добавят след 30-дневния период на връщане.
 2. В случай че Заинтересуваното лице – член на Програмата, след сключването на Договор за покупко-продажба пожелае връщането на Стока и нейната замяна за друга, за получаването на Точките са валидни условията от деня на сключване на първоначалния Договор за покупко-продажба.
 3. Сключването на Договор за покупко-продажба от страна на Заинтересуваното лице не поражда задължение към Продавача за начисляване или активиране на Точки. Продавачът е в правото си да откаже начисляване или активиране на точки за сключения Договор за покупко-продажба, в случай че Заинтересуваното лице – член на Програмата, при сключването на договора не е влязло правилно в системата на Продавача, или в случай че Заинтересуваното лице – член на Програмата, при сключването на Договора за покупко-продажба действа в противоречие с добрия тон.
 4. Кандидатите – членове на Програмата имат възможност да активират Точки. Активирането на точките на участника ще доведе до кредитиране на точките му в неговата клиентска сметка преди изтичането на първоначалния 30-дневен срок за връщане. Точките ще бъдат кредитирани на участника в Програмата за лоялност на Astratex чрез активиране, но не по-рано от 21 дни след изпращане на Стоките. След активиране на Точките, Кандидатът – член на Програмата губи правото да връща или заменя Стоките.
 5. Продавачът се задължава да информира Заинтересуваното лице – член на Програмата,, винаги след сключването на Договор за покупко-продажба, за спечелените от него Точки.
 6. Продавачът, определя вида и размера на наградите. Актуалната информация за наградите и правилата за тяхното използване са винаги на разположение на членовете на програмата на уебсайта на онлайн магазина, става дума конкретно за следните ползи и облаги:

  • За всяка една (1) зачетена разменна единица, в която е начислена продажната цена на Стоката според Договора за покупко-продажба със Заинтересуваното лице – член на Програмата, на Заинтересуваното лице – член на Програмата, ще бъдат начислени 0,08 точки.
  • Точките, спечелени от Заинтересуваното лице в периода на неговата принадлежност, имат срок на валидност 180 календарни от тяхното начисляване, след този период валидността им изтича и повече не могат да бъдат използвани.
  • валидността на начислените Точки е 180 календарни дни от момента на тяхното активиране, според условията, посочени в точка 1. от ОУ.
 7. Информация за състоянието на начислените от Продавача Точки, Заинтересуваното лице – член на Програмата, може да намери в своя личен профил.
 8. Продавачът си запазва правото да променя отделните облаги, да променя, да променя разпределението на точките за разменна единица.
 9. В случай че Стоките бъдат върнати по някаква причина, след като Точките са били начислени за покупката на тези Стоки и са били използвани за закупуване на други Стоки, Продавачът ще намали покупната цена на тези върнати Стоки с паричната стойност на Точките (отстъпката от покупната цена), които са били приложени към другата покупка на Клиента, в случай на възстановяване на покупната цена.

 10. V. Прекратяване на членство в програмата

  1. Членството на Заинтересуваното лице – член на програмата в Програмата, ако не е постановено друго, се прекратява:
   1. с договор между Продавача и Заинтересуваното лице – член на програмата,
   2. с прекъсване на регистрацията в Програмата от страна на Заинтересуваното лице – член на програмата,
   3. едностранно прекратяване на членството от страна на Продавача, изпратено на Заинтересуваното лице – член на програмата по имейла, посочен от него във формуляра за регистрация, валидно от момента на неговото доставяне. Продавачът има правото да прекрати членството на всяко едно Заинтересувано лице, според настоящите ОУ, при това без да посочва причина, особено в следните случаи:
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, при регистрацията в програмата попълни невярна или неправилна информация,
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, злоупотреби с облагите, които, като член на Програмата, са му предоставени от Продавача,
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, се регистрира повторно в Програмата, особено в случай, че го направи с цел многократно да придобива облаги от Програмата; в случай на повторна регистрация в Програмата, Продавачът има правото да отнеме на Заинтересуваното лице – член на програмата, предоставените му от Програмата ползи;
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, оттегли своето съгласие за обработката на лични данни, предоставени на продавача при регистрацията в Програмата, или в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, ограничи обхвата на обработка на лични данни, обработвани въз основа на предоставеното съгласие,
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, не използва услугите на програмата,
    • в случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, предприеме каквито и да било други действия, които са в противоречие с условията.
   4. прекратяване на програмата от страна на Продавача.
  2. С прекратяването на членството на Заинтересуваното лице – член на програмата, ще бъде деактивиран неговият достъп до Личния профил и без обезщетение ще се преустановят всичките права на Заинтересувано лице и Продавача, произтичащи от членството в програмата и от настоящите ОУ.


  VI. Защита на личните данни

  1. Всяко Заинтересуваното лице, във връзка с регистрацията си в Програмата, изрично дава своето съгласие по времето членството му в Програмата, но не по-дълго от оттеглянето на съгласието, Продавачът да обработва неговите лични данни, попълнени във формуляра за регистрация, за целите, посочени в съгласието, които са по-конкретно осъществяване на маркетингови дейности в рамките на Програмата, създаване на проучвания, анализ и бизнес статистика, свързана с поведението при пазаруване и поведението в рамките на Програмата, изпращане на бизнес съобщения и покани за акции, организирани от Продавача.
  2. Съгласието с обработката на личните данни, посочено в точка 1. от настоящите ОУ може да бъде оттеглено по всяко време от страна на Заинтересуваното лице. С получаване на оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни, Продавачът губи правото да обработва личните данни на Заинтересуваното лице – член на Програмата, за целите, посочени в съгласието с обработка на личните данни. При евентуално оттегляне на съгласието за обработка на личните данни от страна на Заинтересуваното лице – член на Програмата, Продавачът има право да продължи да обработва неговите лични данни във връзка с изпълнението на задълженията си в рамките на Програмата, особено, но не изключително с цел (i) гарантиране на правилото функциониране на програмата, и изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от Програмата, (ii) защита на правата и законните интереси на Продавача (например задължителната обработка на лични данни за статистически цели, инкасиране на вземания, превенция срещу атаки и др.) и (iii) изпълнение на задълженията, наложени на Продавача от общо обвързващото законодателство, всичко това най-малко за периода на членството на Заинтересуваното лице - член на Програмата, в Програмата.
  3. В случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, оттегли съгласието си за обработка на личните данни, Продавачът няма да му изпраща бизнес съобщения, нито информация за състоянието на личния му профил, правото на финансови бонуси, правото на облаги и за другите ползи от програмата; тази информация, в случай на интерес, Заинтересуваното лице – член на програмата, ще си търси само, без по-нататъшното съдействие от страна на Продавача (например с влизане в личния си профил).
  4. В случай че Заинтересуваното лице – член на програмата, оттегли своето съгласие за обработка на личните данни или ако ограничи обхвата на обработка на личните данни, обработвани въз основа на предоставеното съгласие, Продавачът има право да прекрати едностранно членството на члена в Програмата.
  5. Подробна информация за обработката на лични данни от Продавача ще намерите тук: https://www.astratex.bg/zasshita-na-lichnite-danni/.


  VII. Заключителни клаузи

  1. Тези ОУ са валидни и действащи според посоченото на Интернет сайта на Продавача. Продавачът си запазва правото да променя общите условия.
  2. Продавачът има правото по всяко време едностранно и без посочване на причина да прекрати Програмата. За прекратяването на Програмата Заинтересуваните лица – членове на програмата, ще бъдат информирани с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен във формуляра за регистрация, както и със съобщение на страницата на онлайн магазина.